Slide 1
Slide 2

Bio thee in een handig biologisch afbreekbaar stickje of tipi!

Slide 3

Onze koffie in Nespresso compatibele recycleerbare cups!

Slide 3

Zoek je vending producten voor jouw automaat?

previous arrow
next arrow

De voorwaarden

Voor een vlotte samenwerking

A. Algemene bepalingen

Deze algemene verkoop –en leveringsvoorwaarden regelen de relatie tussen bvba Koffiebranderij Gimo (hierna GIMO) en de klant. Alcoholische dranken zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake accijnzen en btw, wij kunnen ze dus enkel op Belgisch grondgebied uitleveren. U kan strafrechtelijk vervolgd worden indien u doelbewust valse gegevens, hetzij een verkeerde leeftijd, hetzij een verkeerd adres, opgeeft. GIMO behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om telkens, voor het plaatsen van een nieuwe bestelling, kennis van eventuele wijzigingen te nemen.

Alle offertes, prijsopgaven en bestelbonnen zijn vrijblijvend; enkel de door Klant bevestigde bestelling door betaling dan wel uitdrukkelijk akkoord zijn verbindend. De uitvoering ervan geschiedt aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na de bevestiging ervan door de Klant, hetzij door de uitvoering van de integrale gevraagde betaling, dan wel door bevestiging van het geplaatste order. Een begin van uitvoering door GIMO geldt als bevestiging van bestaan van de overeenkomst. Vermelding van prijzen in catalogi, webstore of prijslijsten zijn louter indicatief, enkel prijzen opgenomen in bevestigde offertes of bestelbonnen zijn verbindend.

B. Bestellingen

U moet eerst met uw login en paswoord aanmelden vooraleer u uw bestelling kan plaatsen.
Na het toevoegen van de door u gekozen artikelen kiest u de optie “ Winkelmand bekijken “.
U controleert de totalen en selecteert dan “ Bereken Verzendkosten “. U geeft de postcode van het leveringsadres in en klikt op “Totalen bijwerken”. Tenslotte selecteert u de gewenst leveringswijze.

In functie van de door u gekozen leveringswijze, zal u een bestelbon toegestuurd worden inclusief de verzendkosten. Op deze bestelbon zal aangegeven zijn indien u de integrale verkoopprijs – inclusief verzendkosten – zal dienen te voldoen. Enkel nadat de gevraagde betaling is uitgevoerd, zal de overeenkomst definitief tot stand komen.

C. Leveringsvoorwaarden

Wij rekenen ALTIJD een deelname in de leveringskosten aan, ongeacht het bedrag, volume of gewicht van uw bestelling. De deelname in de leveringskosten wordt berekend aan de hand van de postcode van de gemeente waar de bestelling geleverd moet worden.
Wij gaan ervan uit dat de persoon die de levering in ontvangst neemt gemachtigd is door de degene die de bestelling geplaatst heeft. Hij/Zij zal dus ook voor de vooraf gekozen betaalwijze kunnen instaan. De persoon die de bestelling in ontvangst neemt staat tevens in voor de controle en goede ontvangst van de bestelling. Na onderzoek en aftekening voor ontvangst zal GIMO niet meer aansprakelijk voor terugname van de geleverde goederen kunnen gesteld worden, tenzij door een productiefout of verpakkingsfout van de producent de voedingswaren sneller bederven dan de op de verpakking opgegeven vervaldatum. In dit geval neemt u best telefonisch contact met ons op om af te spreken op welke manier de goederen zo snel mogelijk terug opgehaald kunnen worden. De klant moet gebreken of klachten inroepen binnen de 48 uren na de levering, tenzij deze reeds zichtbaar waren bij de levering.

Een offerte of niet-bevestigde bestelbon (door gebreke aan betaling) kent slechts een geldigheidsduur van 14 dagen, waarna dit aanbod integraal komt te vervallen.

D. Betaling

Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, zijn onze facturen of bestellingen contant betaalbaar op de zetel van onze maatschappij. Al de bedragen zijn uitgedrukt in Euro en moeten in deze munt aan GIMO betaald worden.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling een verwijlintrest gevorderd van 12%. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 100,00€ ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere invorderingskosten, rechtsplegingsvergoeding of het recht om grotere schade te bewijzen. Betalingen na vervaldag gedaan worden eerst aangerekend op de verschuldigde forfaitaire schadevergoedingen, vervolgens op de vervallen intresten en pas nadien op de verschuldigde bedragen. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

E. Levering bestellingen

GIMO stelt alles in het werk om uw bestellingen binnen de vooropgestelde termijn te leveren, zonder dat dit een resultaatsverbintenis inhoudt.
Eventuele vertragingen in de leveringstermijn kunnen nooit aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding. Naargelang de wijzigingen in onze voorraad word de weergave van onze artikelen elke werkdag bijgewerkt.. De bestellingen worden chronologisch verwerkt, wij brengen er u per e-mail van op de hoogte indien uw bestellingen door stockonderbrekingen niet binnen de vooropgestelde termijn van 5 werkdagen kan geleverd worden. U kan uw bestelling dan kosteloos geheel of gedeeltelijk annuleren. Elke annulering van een bevestigd offerte/bestelbon dient schriftelijk te gebeuren.
Geen enkele, andere reden kan aanleiding tot het annuleren van de bestelling zijn.

GIMO is niet aansprakelijk voor een vertraging ingevolge weersomstandigheden, overmacht, staking, pandemie, tekortkomingen van derden of van de klant, uitval machines of om welke reden dan ook. Indien GIMO door overmacht verhinderd is te leveren, zal zij het recht hebben om ofwel de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding.

In geval van bezwaar om eender welke reden zal onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt blijven tot de waarde van de geleverde koopwaren, zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade. Elke vorm van indirecte schade is altijd uitgesloten.

F. Verkoop aan minderjarigen

Wij willen minderjarigen (< 18 j.) zeker niet aanzetten tot het consumeren van alcoholische dranken. Daarom verzoeken wij u, bij het bestellen van deze artikelen, eerst uw geboortedatum in te geven. U kan strafrechtelijk vervolgt worden indien u doelbewust een valse geboortedatum opgeeft.

G. Geschillen

Voor alle betwistingen en/of mogelijke geschillen voortvloeiende of van toepassing op deze bestelling/overeenkomst, zijn enkel de Rechtbanken van Hasselt bevoegd. Het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is van toepassing op alle overeenkomsten dewelke met GIMO worden afgesloten, als tevens de  interpretatie van de overeenkomsten. Alle kosten in verband met de gerechtelijke invordering van betalingen, inclusief honoraria, zullen ten laste van de Klant worden verhaald.

H. Diverse bepalingen

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de bedingen brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst of de andere bedingen met zich mee.